Dovoz tovaru do 24hod.

+421 911 148 511, +436 642 721 676

Get Adobe Flash player

ZDARMA

pri kúpe tonerov

- nad 49€ 4 perá rôznej farby - nad 75€ šiltovka

- nad 99€ tričko podľa veľkosti

Zľavy

Školstvo, zdravotníctvo, štátna správa, občianské združenia 

- zľavy 10-25%

Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas pracovnej doby.

3. K reklamácií je potrebné vždy doložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný doklad). Dôvod reklamácie, priložená vytlačená stránka, kde sa chyba prejavuje.

 · Záručná reklamácia

 Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď ( v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej , bezchybnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné , zoberie nefunkčný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak poškodenie výrobku, alebo tovaru bolo spôsobené nevhodným zaobchádzaním, nevhodným skladovaním, používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 · Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a podobne. Osoba vykonávajúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. 

4. O každej reklamácií sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jedu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa zloží. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. 

5. Ak reklamácia nebola vybavené ihneď , predávajúci písomné oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.